Oldal kiválasztása

Alapítók Klubja – Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Alapítók Klubja céljára létrehozott https://alapitokklubja.hu/ weboldal működtetője a Kem Innovation Kft. (székhely: 1196 Budapest, Jókai utca 184. 3a., cégjegyzékszám: 01-09-173099, adószám: 24349103-2-43) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az Európai Unió és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (a továbbiakban: GDPR) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

 

  1. Fogalom-meghatározások

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Jelen tájékoztató szempontjából adatkezelőnek minősül a

Kem Innovation Kft.

Székhely: 1196 Budapest, Jókai utca 184. 3a.

Cégjegyzékszám: 01-09-173099

Adószám: 24349103-2-43

Ügyvezető: Kovács Krisztián

Telefonszám: +36 30 637 1229

E-mail: hello@alapitokklubja.hu (a továbbiakban: adatkezelő)

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Ezen adatvédelmi tájékoztató szempontjából adatfeldolgozónak minősül az adatkezelő által igénybe vett

WEB tárhelyszolgáltató:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

cégjegyzékszám: 01-09-909968

adószám: 14571332-2-42

e-mail: support@tarhely.eu

 

továbbá a Barion rendszeren keresztül történő fizetés tekintetében a

Barion Payment Zrt.

székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5

cégjegyzékszám: 01-10-048552

adószám: 25353192-2-43

e-mail: hello@barion.hu

 

Érintett hozzájárulása:  az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a https://alapitokklubja.hu/ oldal adatkezelését szabályozza.

  1. Tájékoztatás az adatkezelésről

Adatkezelő a személyes adatokat a jogszerűség, tisztesség ás átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság elvének betartásával, valamint az integritás és bizalmas adatkezelés elveinek megfelelően kezeli. Adatkezelőnek az elszámoltathatóság elve alapján képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó, név, cím (számlázási cím, és ha eltérő, a szállítási cím), telefonszám.

Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése, regisztráció az Alapítók Klubjában klubtagként, valamint fizetés teljesítése, cookie-k (sütik) alkalmazása esetén az Adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a regisztrációval, valamint a felek között létrejövő szolgáltatási szerződés megkötése és teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) b) és f) pontja, az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

A regisztráció időpontja és az IP-cím és a weboldalon történő böngészés adatai technikai célból rögzített adatok.

Az érintettek köre: a https://alapitokklubja.hu/ weboldalon regisztrált és/vagy vásárló valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a jelen, hozzájáruláson alapuló adatkezelés a hozzájárulás visszavonásával, azaz a regisztráció törlésével szűnik meg. Az érintett Felhasználó/ Megrendelő által megadott bármely adat törléséről az adatkezelő tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. E rendelkezések nem érintik a számlák Szolgáltató általi megőrzésének idejére vonatkozó törvényi kötelezettséget: a számlákat 8 évig meg kell őrizni a számviteli törvény rendelkezései szerint.

 

  • Az Érintett (Felhasználó/Megrendelő) adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférés igényét, azok törlésére, módosítására vagy kezelésének korlátozására, az adatok hordozhatóságára vonatkozó kérelmét, valamint az adatkezelések elleni tiltakozásod kérjük, jelezd az adatkezelőnek a jelen tájékoztató I. pontjában megjelölt elérhetőségein.

 

Hozzáféréshez való jog: jogosult vagy arra, hogy az adatkezelőtől (tőlünk) visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, abban az esetben jogosult vagy arra, hogy a kezelt személyes adataidhoz és az adatkezelésekkel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapj.

 

Helyesbítéshez való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult vagy arra, hogy kérjed a hiányos személyes adataid – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog és az adatok elfeledtetéséhez való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rád vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a személyedre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, meghatározott feltételek esetén.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatfeldolgozókat is, hogy Te kérelmezted a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. a) vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
  3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. d) tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Te jogos indokaiddal szemben.

 

Az adathordozhatósághoz való jog: jogosult vagy arra, hogy a személyedre vonatkozó, általad az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapjad, és azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsad, anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.

 

Tiltakozáshoz való jog: jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzál a személyes adataid kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, számodra az adatkezelő biztosítja a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozz a rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozol a személyes adataidnak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, akkor adataidat az adatkezelő a továbbiakban ebből a célból nem kezeli.

 

A fenti jogérvényesítéssel kapcsolatban az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztat a kérelem okán felmerült intézkedésekről. E határidő szükség esetén további 60 nappal meghosszabbítható az erre vonatkozó, indokolt tájékoztatásoddal. Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelmed alapján, úgy késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztat Téged az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthatsz be a felügyeleti hatóságnál, illetve bírósághoz fordulhatsz jogorvoslatért.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozók a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Adatkezelés incidens esetén Adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, valamint az Érintettet a rendeletben haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül értesíti, illetve tájékoztatja.

 

Jogorvoslatok

Panasztételi lehetőség: az adatkezelő esetleges jogsértése esetén panasszal élhetsz a Nemzeti Adatvédelmi-és Információszabadság Hatóságnál:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bíróság: bírósági úton is kérheted az esetleges jogvita elintézését, esetleges jogsérelmed orvoslását.